★ ที่มา-ที่ไป ★

posted on 30 Aug 2010 21:25 by ppbin-nysc

 

 

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ

 

นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ชั้นม.3 ห้อง5 โครงการห้องเรียนพิเศษ(Gifted)

ได้แก่

1. ฑิตยา (PatDora) เลขที่7 

2. ณัฐกมล (KasnovA) เลขที่8 

3. ปวรรัตน์ (Puinoon) เลขที่18 

4. ภัชรนันท์ (IM) เลขที่25 

5. ภัทธ์ธีรา (AMLFY) เลขที่26

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

1. อ.โกเมน ปาปะโถ

2. อ. สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์

 

 

 ทำ ไ ม ต้ อ ง เ ป็ น

บ ล็ อ ก ฟิ สิ ก ส์ ?

 

ที่เป็นบล็อกเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถกระจายความรู้ได้มากกว่า

เพราะสื่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่คนทั่วไปสามารถเข้าดูได้

และที่เป็นฟิสิกส์นั้นเป็นมติของภายในกลุ่ม

ที่เห็นว่าเนื้อหานั้นกำลังพอเหมาะ ไม่มากมายเกินไป :D

 

 

ทำ ไ ม ต้ อ ง

H E L L O  

P H Y S I C S ?

 

ล้อเลียนกับHELLO KITTYล่ะมั้ง... -..-"

 

 

ทำ ไ ม ต้ อ ง

มี ก า ร์ ตู น (ไร้สาระ) ?

 

เพราะคิดว่าถ้ามีแล้วมันน่าจะน่าสนใจมากขึ้น :P

 

 

เ ร า ทำ ง า น กั น

ยั ง ไ ง ?

 

1. กำหนดหัวข้อที่จะเขียนลงบล็อก

2. สืบหาข้อมูลตามหนังสือและเน็ต

ต่อมาก็เอามาเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยภาษาของพวกเราเอง

3. พิมพ์ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความครบถ้วน

4. แก้ไขให้ถูกต้อง

5. นำลงบล็อก+การ์ตูนประกอบ(บ้างเป็นครั้งคราว)

 

*** ข้อ3และ4อาจมีการรีวิวซ้ำซัก2ครั้งขึ้นไปเพื่อความถูกต้องของเนื้อหามากที่สุด